Punkt Przedszkolny „Inspiracja”
28 lutego 2019
DZIEŃ BABCI I DZIADKA W KLUBIE SENIORA ACTIV
15 marca 2019

 Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

w Polsko-Niemieckiej  Prywatnej Szkole  Podstawowej w Szczecinie

Podstawa prawna – Ustawa z dnia27 października 2010r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 nr234poz1536 ze zm..)

Motto:

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

                                                                           Jan Paweł II

I. Postanowienia ogólne

Wolontariat  to dobrowolne, bezpłatne i  świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba działająca na zasadzie wolontariatu, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje podjęte przez siebie zadania. Wolontariusz- (łac. volontarius = dobrowolny, chętny) w Słowniku Wyrazów Obcych i Zwrotów Obcojęzycznych W. Kopalińskiego, Wiedza Powszechna, wyd. IX, Warszawa 1975 r. czytamy, że jest to wojskowy, dawniej ochotnik, albo praktykant pracujący bez wynagrodzenia dla nauczenia się zawodu. W Słowniku Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. 27, Warszawa 1993 r. określany jest jako bezpłatna forma stażu w szpitalu lekarza  zdobywającego praktykę. Współczesna definicja określa wolontariusza jako kogoś, kto dobrowolnie, bez wynagrodzenia, świadomie działa na rzecz innych nie będących jego bliskimi. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego. Może to być również pomaganie środowisku naturalnemu.

Wolontariuszem może być każdy, kto chce bezinteresownie służyć pomocą potrzebującym w różnych dziedzinach życia społecznego.

Wolontariat jest inicjatywą uczniów, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

II. Cele i sposoby działania

Celem Szkolnego Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

Celem Wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.

Celem Wolontariatu jest także wykorzystanie umiejętności i zapału uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, lokalnego i w miarę możliwości o szerszym zakresie. Za zadanie stawia sobie również łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia dzieci oraz młodzieży chętnej do niesienia pomocy osobom i środowiskom tej pomocy oczekującym.

Przygotowanie uczniów naszej szkoły do podejmowania działań wolontariatu na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

Promocja idei wolontariatu w szkole.

Organizowanie spotkań wolontariuszy.

Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów naszej szkoły.

Wolontariat angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.

Wolontariat włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez szkolnych.

Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez: wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze, organizowanie spotkań informacyjnych o działaniach Wolontariatu, informowanie społeczności szkolnej i lokalnej o działaniach Wolontariatu na gazetce okolicznościowej, szkolnej stronie internetowej,w lokalnych środkach masowego przekazu.

Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Polsko-Niemiecka Prywatna Szkoła Podstawowa mieszcząca się przy ul.ks.P.Wawrzyniaka 7 w Szczecinie

Zakres działań Szkolnego Koła Wolontariatu:

-podejmowanie działań o charakterze charytatywnym,

-współpraca z  instytucjami pozarządowymi,

-organizowanie zbiórek,

-organizowanie kiermaszy świątecznych,

-wykonywanie upominków dla osób starszych i samotnych,

-organizowanie i przeprowadzanie szkolnych konkursów mających na celu propagowanie idei wolontariatu,

– udział w akcjach pomocy zwierzętom,

-udział w  ogólnopolskich akcjach charytatywnych

III. Sylwetka wolontariusza

Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie .

Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:

-zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem,

-zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,

-zasada troski o los słabszych,

-zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości i bezinteresowności,

-zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły.

IV. Kodeks etyczny wolontariusza

Być pewnym

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom. Zastanów się , jakie osobiste motywy Tobą kierują i w jaki sposób na tym skorzystasz.

Być przekonanym

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Przestrzegać zasad

Przestrzegaj warunków współpracy zawartych w porozumieniu o wolontariacie. Jeśli masz wątpliwości – pytaj!

Mówić otwarcie

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na wsparcie!

Chętnie uczyć się i dbać o rozwój osobisty

Rozszerzaj swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicz w szkoleniach, staraj się rozwiązywać swoje problemy i sam korzystaj z pomocy, jeśli to potrzebne. Bądź gotów do wymiany doświadczeń i poglądów z innymi wolontariuszami.

Być osobą, na której można polegać

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, do czego się zobowiązałeś. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Zachować tajemnicę

Zachowaj w tajemnicy poufne informacje, które mogą być Ci przekazane.

Działać w zespole

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

V.Zasady i zakres funkcjonowania koła wolontariuszy:

1. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń klas III-VI Polsko-Niemeickiej Prywatnej Szkoły Podstawowej po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką (zał.1). Zakres powierzonych zadań będzie dostosowany do wieku, możliwości i predyspozycji poszczególnych uczniów.

2. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pomocy w domu.

3. Każdy członek Klubu systematycznie wpisuje do „Dzienniczka Wolontariusza” wykonane prace oraz spostrzeżenia i opinie (zał.2)

VI. Cele  wychowawcze Programu Szkolnego Koła Wolontariuszy:

 – kreowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań,

 – kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego,

 – kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności,

 – rozwój kompetencji społecznych,

 – poznawanie własnych predyspozycji,

 – kształtowanie umiejętności działania zespołowego,

 – współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się,

 – zdobywanie doświadczenia na gruncie pracy dla innych,

 – zwiększanie wrażliwości na potrzeby innych osób,

 – tworzenie więzi wolontariuszy ze środowiskiem lokalnym,

 – współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi .

VII. System rekrutacji:

Na początku każdego roku szkolnego w  szkole prowadzona jest  akcja informująca uczniów o działalności Szkolnego Koła Wolontariuszy oraz zasadach nabór. Odbywają się spotkania z kandydatami,  informujące  o działalności wolontriackiej na terenie szkoły i poza nią , zachęcające  ich do pracy na rzecz innych. Uczniowie składają pisemną deklarację przynależności do społeczności wolontariuszy – formularz wolontariusza określający predyspozycje i zakres możliwości świadczenia pomocy oraz przedstawiają zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na działalność społeczną ( zał.3).

zał.2

FORMULARZ WOLONTARIUSZA 

Nazwisko…………………………………………………………………………………………………………

Imiona……………………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………………..

Data urodzenia……………………………………………………………………………………………….

PESEL……………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa szkoły………………………………………………………………………………………………….

Klasa………………………………………………………………………………………………………………..

Dlaczego chcesz pracować jako wolontariusz w naszej szkole?

(wstaw znak x w odpowiednim miejscu)

A Chcę pożytecznie spędzić czas  
B Chcę poznać nowych ludzi  
C Dla własnej satysfakcji  
D Chcę zdobyć nowe umiejętności  
E Chcę pomagać potrzebującym  
F Lubię pracować z innymi  
G Chcę sprawdzić swoje predyspozycje do przyszłego zawodu  
H Oczekuję nagrody  

Jako wolontariusz, jaki typ pracy preferujesz?

(wstaw znak x w odpowiednim miejscu)

A Praca z jedną osobą  
B Praca w grupie  
C Praca samodzielna lub pomocnicza  
D Praca zlecona do wykonywana w domu  
      Inne (jakie?)………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………..  

Czy masz jakieś szczególne zainteresowania, hobby?

(wstaw znak x w odpowiednim miejscu)

A Tak  
B Nie  

 Jeżeli tak ,podaj, jakie :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szczecin, dn.  ……………………………………………

………………………………………….

podpis wolontariusza

zał.1

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Wyrażam zgodę na działalność mojego syna/ mojej córki

………………………………………………………….. uczennicy/ucznia klasy ……………………………..

w Szkolnym Kole Wolontariuszy przy Polsko-Amerykańskiej Prywatnej Szkole Podstawowej w Szczecinie.   

Szczecin, dn. …………………………………………….

……………………………………………………….

 podpis rodzica/prawnego opiekuna