REGULAMIN  POLSKO – NIEMIECKIEJ PRYWATNEJ

                                          SZKOŁY PODSTAWOWEJ

na rok szk. 2018/2019

 

Na podstawie Statutu Polsko-Niemieckiej Prywatnej Szkoły Podstawowej ustala się następujący Regulamin Polsko-Niemieckiej Prywatnej Szkoły Podstawowej, zwanej dalej „Szkołą”.

ZASADA OGÓLNA

W szkole obowiązuje zasada równego traktowania wszystkich uczniów i pracowników Szkoły bez względu na rasę, płeć, religię i narodowość.

    I   ORGANIZACJA   SZKOŁY

 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Zarząd Spółki Pomorska Akademia Umiejętności Sp. z  o.o. z siedzibą przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 7, tel. 423 -35-77 zwana dalej: Spółką. Prezesem Zarządu jest mgr Grzegorz Bugaj.
 1. Nadzór nad nauczycielami oraz uczniami sprawuje Dyrektor mgr  Iwona Kolmer.
 1. Uczniowie winni być odbierani ze Szkoły przez rodziców lub wyznaczonych i pisemnie upoważnionych opiekunów. Odbiór ucznia należy zgłosić pracownikowi ochrony lub nauczycielowi świetlicy.

Samodzielny powrót uczniów wymaga pisemnej zgody rodziców /opiekunów/, którą należy złożyć
w sekretariacie.

Uczniowie winni być odbierani ze świetlicy do godz. 17.00. Późniejszy odbiór ucznia jest dodatkowo płatny 25 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

 

 1. Uczniowie dowożeni są na zajęcia na basenie przez Szkołę – odbiór z basenu powinni zapewnić rodzice /opiekunowie/. Późniejszy odbiór ucznia jest dodatkowo płatny 25 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 1. Spotkania wychowawców z rodzicami /indywidualne lub w formie zebrań/ będą odbywały się okresowo w terminach uzgodnionych, nie rzadziej jednak aniżeli raz na 2 miesiące. Na spotkaniach tych wychowawcy dokonają okresowej oceny wyników nauki i zachowania uczniów.

Spotkania z nauczycielami poszczególnych przedmiotów będą odbywały się co 2 miesiące wg kalendarza.

 1. W szczególnie trudnych sprawach wychowawczych Dyrektor kontaktuje się z rodzicami /opiekunami/ telefonicznie lub pisemnie.
 1. Regulaminowy strój obowiązkowy uczniów:
 1. Strój galowy:

chłopcy

granatowa marynarka z logo Szkoły, granatowe spodnie, biała koszula

dziewczęta

granatowy żakiet z logo Szkoły, spódnica w szkocką kratę, biała bluzka,   

białe lub cieliste rajstopy (podkolanówki).

 1. Strój codzienny:

dres popielaty z logo Szkoły, biała podkoszulka dla kl. 0-III

dres czerwona bluza z logo Szkoły, granatowe spodnie dla kl. IV-VIII                                                              

 1. Strój sportowy:

granatowe lub czarne spodenki, czerwona podkoszulka

 1. Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zmienne

     II     PRAWA  I  OBOWIĄZKI  UCZNIÓW

 1. Prawa i obowiązki ucznia określa Statut Polsko – Niemieckiej Szkoły.
  1. Każda nieobecność w Szkole powinna być zgłoszona / usprawiedliwiana u wychowawcy.
  1. Wszystkie nieobecności powyżej 2 tygodni powinny być uzgodnione przez rodziców /opiekunów/
   z Dyrektorem Szkoły.
  1. Uczeń ma obowiązek stosować się do poleceń wszystkich nauczycieli i pracowników Szkoły.
  1. Ucznia obowiązuje strój regulaminowy.
  1. Za naruszenie istotnych postanowień Regulaminu Szkoły, uczeń może być na wniosek Zarządu Szkoły przeniesiony do szkoły rejonowej ze skutkiem natychmiastowym.
  1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubione telefony komórkowe, smartwatch`e, laptopy, ipady, aparaty fotograficzne (przyniesione do szkoły telefony i smartwatch`e powinny być zdeponowane
   w sekretariacie do ukończenia zajęć dydaktycznych i opiekuńczych).
  1. Za ponowne wydanie legitymacji szkolnej uiszcza się opłatę w wysokości 10 złotych
    (z wyjątkiem wymiany legitymacji spowodowanej zmianą adresu zamieszkania).

  III  ZOBOWIĄZANIA  PŁATNICZE

   

  1. Rodzice /opiekunowie/ zawierają ze Szkołą roczną umowę/zobowiązanie płatniczą.
  1. Wysokość miesięcznego czesnego jak również jednorazowego wpisowego, przy zapisie do szkoły, ustala Zarząd Spółki.
  1. W przypadku rodzeństwa przysługuje ulga w opłacie miesięcznego czesnego.
  1. Płatność czesnego obowiązuje przez 12 miesięcy w roku tj. w okresie od września danego roku do sierpnia roku następnego.
  1. W przypadku jednorazowej wpłaty czesnego za rok przysługuje 5% zniżki.

  Opłaty miesięczne za m-ce od września do czerwca wnosi się z góry   

  między 27. danego miesiąca a 5. następnego miesiąca na konto:

  Pomorska Akademia Umiejętności Sp. z o.o.
  Alior Bank

  Nr konta 54 2490 0005 0000 4530 6471 2951

  1. Poczynając od 6. dnia miesiąca, za każdy dzień zwłoki naliczane są odsetki w wysokości ustawowej.
  1. W razie podjęcia przez rodziców /opiekunów/ decyzji o zaprzestaniu pobierania nauki przez ucznia
   w ciągu roku szkolnego, rodzice /opiekunowie/ zobowiązani są do wpłacenia dodatkowej kwoty
   w wysokości jednomiesięcznego czesnego.
  1. Zakończenie przez uczniów roku szkolnego obliguje rodziców /opiekunów/ do zapłaty za miesiące wakacyjne, nawet w przypadku decyzji o nie podjęciu nauki w następnym roku szkolnym.
  1. Spółka zastrzega sobie prawo 15 % zwyżki czesnego w ciągu roku szkolnego, jak również prawo
   do nie odnowienia umowy na następny rok szkolny.
  1. Umowę na następny rok szkolny rodzice /opiekunowie/ winni podpisać do 30 kwietnia lub

  w powyższym terminie pisemnie poinformować Dyrektora Szkoły, że dziecko nie będzie kontynuowało nauki.

  1. W przypadku rezygnacji ucznia ze szkoły, żadna z wniesionych opłat nie podlega zwrotowi.
  1. Koszty strojów obowiązujących w szkole oraz podręczników i przyborów szkolnych pokrywane są przez rodziców /opiekunów/.
  1. Szkoła na życzenie rodziców pośredniczy w zakupie obiadów, których koszt pokrywają rodzice /opiekunowie/.
  1. Zapraszamy rodziców /opiekunów/ do składania sugestii, wniosków oraz opinii odnośnie pracy szkoły ustnie lub pisemnie, wychowawcom klas, Dyrektorowi lub Prezesowi Zarządu.