Projekt organizacji Punktu Przedszkolnego „INSPIRACJA”

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256,  z późniejszymi zmianami),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17, z późniejszymi zmianami),
 3. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie oświaty, dotyczące placówek niepublicznych;
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U z 2009 r.nr 50, poz. 400)
 5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 942 z późniejszymi zmianami);
 6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity – Dz. U. Nr 97 z 2006 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami) w zakresie dotyczącym placówek niepublicznych,

I. NAZWA I MIEJSCE PROWADZENIA Punktu Przedszkolnego

1. Ustalona nazwa używana przez punkt przedszkolny brzmi –

PUNKT PRZEDSZKOLNY „INSPIRACJA”

 2. Adres Punktu Przedszkolnego: Wawrzyniaka 7, 70-392 Szczecin

3. Osoba prowadząca Punkt Przedszkolny : mgr Iwona Kolmer.

II.  CELE , ZADANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI

Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

1. Celem Punktu Przedszkolnego jest:

 • zapewnienie wychowankom możliwości pełnego indywidualnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka.

2. Punkt Przedszkolny zapewnia wychowankom bezpieczeństwo, higienę, dobrą i przyjazną   atmosferę wolną od agresji i przemocy.

3. Punkt Przedszkolny  dba o rozwój wszystkich rodzajów inteligencji dziecka.

4. Punkt Przedszkolny stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.

5. Zadaniem Punktu Przedszkolnego jest:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspakajania,
 • zapewnianie  dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej,
 • rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci,
 • przygotowanie dzieci do nauki szkolnej poprzez realizację programu  spełniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego i zatwierdzonego przez MEN,
 • rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowywaniu i nauczaniu dzieci,
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • organizowanie w razie potrzeby rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Uczęszczanie na zajęcia specjalistyczne wymaga zgody rodziców.

III. DZIENNY WYMIAR GODZIN W  PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM

1. Punkt Przedszkolny czynny jest 9  godzin dziennie , od poniedziałku do piątku. W czasie którym realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

IV. WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI

1. Punkt Przedszkolny zapewnia opiekę wychowanie i naukę dzieciom w przedziale wiekowym 2,5 do 6 lat. Dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego, mogą uczęszczać do Punktu Przedszkolnego nie dłużej jednak niż do momentu ukończenia 8 roku życia

2. Liczba miejsc w placówce jest ustalana zgodnie z normami przeciwpożarowymi i sanitarnymi .

3. Przyjęcie dziecka następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (opiekunów prawnych) a Punktem Przedszkolnym, po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie tzw. „karty zgłoszenia„ , podpisanej przez co najmniej jednego z rodziców (prawnego opiekuna) zgłoszonego dziecka lub osobę upoważnioną na piśmie przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów dziecka).   

4. Rozwiązanie umowy , o jakiej  mowa w pkt.5, następuje w przypadkach przewidzianych tą umową. Rozwiązanie umowy cywilno-prawnej przez jedną ze stron powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków  Punktu Przedszkolnego, przy czym skreślenie dziecka następuje z dniem wygaśnięcia rozwiązanej umowy.

5. Punkt Przedszkolny świadczy usługi opiekuńczo-wychowawcze przez cały rok szkolny, który obejmuje okres od 01 września do dnia 31 sierpnia, przy czym w miesiącu sierpniu następować będzie w każdym roku przerwa wakacyjna (dwa tygodnie).

6. W miarę wolnych miejsc, dzieci będą przyjmowane przez cały rok szkolny, a rodzice będą informowani o przyjęciu telefonicznie. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do Punktu Przedszkolnego.

7. Punkt Przedszkolny zapewnia dzieciom trzy posiłki dziennie (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek).

8. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Punkt Przedszkolny ustala osoba prowadząca w oparciu o analizę kosztów utrzymania i w zależności od zakresu usług określonych umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy Punktem Przedszkolnym a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

9. Opłata za usługi świadczone, obejmuje następujące bezzwrotne należności:

            a) opłatę wpisową,

            b) opłatę czesnego,

            c) dodatkowe wynagrodzenie za usługi świadczone ponad normę czasu pracy   Punktu Przedszkolnego, określoną umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy Punktem  Przedszkolnym a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

10. Opłata wpisowego ma charakter jednorazowy  i należy ją uiszczać zgodnie z warunkami określonymi umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy osobą prowadzącą Punkt Przedszkolny a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

11. Opłatę czesnego należy uiszczać każdego miesiąca w sposób określony umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy osobą prowadzącą Punkt Przedszkolny a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka aż do wygaśnięcia tejże umowy.

12. Wysokość czesnego na nowy rok szkolny podawana jest przez osobę prowadzącą Punkt Przedszkolny do wiadomości do 30 kwietnia każdego roku na tablicy ogłoszeń oraz poprzez pisemne zawiadomienie osób, z którymi podpisana jest umowa o świadczeniu usług opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych nad dzieckiem. Wysokość czesnego na dany rok szkolny może wzrosnąć o wskaźnik inflacji oraz wzrost kosztów utrzymania Punktu Przedszkolnego.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW

         Podstawowym prawem dziecka uczęszczającego do Punktu Przedszkolnego jest prawo do wszechstronnego rozwoju i poszanowania godności osobistej zgodnie z Kartą Praw Dziecka, a w szczególności:

1. Wychowankowie mają prawo do:

 • szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i rówieśników,
 • bezpiecznych warunków pobytu w placówce, zaspakajania w miarę możliwości ich potrzeb fizycznych i psychicznych,
 • interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności i uzdolnienia,
 • wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijania optymizmu i postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach.

2. Wychowankowie maja obowiązek:

 • traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno rówieśników jak i dorosłych,
 • starania się, w miarę możliwości, aby radzić sobie z samodzielnym jedzeniem i ubieraniem się,
 • nie oddalania się od grupy,
 • przestrzegania zasad panujących w grupie, a także zasad higieny i czystości,
 • zgłaszania nauczycielowi wszelkich niedyspozycji.

3. Dyrektor placówki może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku gdy:

 • rodzice zalegają z opłatami za Punkt Przedszkolny (po wcześniejszym wezwaniu rodziców do uregulowania należności w wyznaczonym terminie),
 • dziecko stwarza zagrożenie dla innych dzieci,
 • rodzic nie podejmuje współpracy z nauczycielem w razie trudności dydaktyczno-wychowawczych.

4. Dzieci przebywające w Punkcie Przedszkolnym są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka.

VI. SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE ZAJĘĆ

1. Dzieci przebywające w placówce są pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem pracy.

2. Dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w placówce są pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.

3. Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.

4. Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.

5. Nauczycielka może mieć do pomocy osobę na stanowisku asystenta nauczyciela, która jest upoważniona do opieki nad dziećmi w razie nieobecności nauczycielki, w razie konieczności nagłego opuszczenia przez nią dzieci.

6. Obowiązkiem nauczycielki jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienia dyrektora i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona temperatura.

7. W przypadku choroby dziecka nauczyciele nie zapewniają opieki nad nim. Jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w Punkcie Przedszkolnym, rodzice zobowiązani są do bezzwłocznego odebrania dziecka.

8. W przypadkach nagłych wszystkie działania pracowników placówki bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

9. W Punkcie Przedszkolnym nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, bez zgody rodziców, poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

10. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p.poż, przepisów ruchu drogowego.

11. Wycieczki i spacery poza teren przedszkola powinny odbywać się przy udziale wymaganej prawnie liczby opiekunów.

VII. WARUNKI PRZYPROWADZANIA DZIECI NA ZAJĘCIA I ICH ODBIERANIA

1.Dziecko może być odebrane z Punktu Przedszkolnego wyłącznie przez rodziców lub osobę, która ma do tego pisemne upoważnienie na formularzu przyjęcia lub w uzupełniającym dokumencie dostarczonym nauczycielowi przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

2.Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest przyprowadzenie do  Punktu Przedszkolnego zdrowego dziecka. W przypadku istnienia wątpliwości ze strony nauczyciela co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ten ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o sanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do Punktu Przedszkolnego a przez czas trwania przeszkody dotyczącej stanu zdrowia dziecka.

3.W przypadku spóźnienia się rodziców (prawnych opiekunów) po odbiór dziecka z Punktu Przedszkolnego osobie opiekującej się dzieckiem przysługuje dodatkowe wynagrodzenie określone umową cywilno-prawną.

VIII. WARUNKI ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH, WYKRACZAJĄCYCH POZA ZAKREES PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Punkt Przedszkolny  może organizować wycieczki i inne zajęcia edukacyjne wykraczające poza podstawę programową  za zgodą rodziców. Wycieczką jest każde wyjście poza teren budynku. Przed każdą wycieczką rodzice (prawni opiekunowie) muszą być poinformowani o tym, dokąd dzieci się wybierają i jak długo będą przebywać poza obiektem.

IX. TERMINY PRZERW W PRACY  PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

Punkt Przedszkolny  jest otwarty od 1.września do 31.sierpnia we wszystkie pracujące dni tygodnia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

X. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA

1. Nauczyciele współdziałają z rodzina dziecka (prawnymi opiekunami) poprzez:

 • Wspieranie rodziców w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.
 • Udostępnianie informacji dotyczących treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanego w placówce.
 • Udzielanie rzetelnych informacji na temat zachowania, sukcesów i niepowodzeń dziecka.
 • Rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka a w miarę potrzeb organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Korzystanie z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.
 • Prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dziećmi.
 • Udzielanie porad rodzicom dzieci stwarzających problemy wychowawcze.

2. Nauczyciele mają za zadanie:

 • Traktowanie wychowanków z szacunkiem, życzliwością i sympatią.
 • Dbanie o bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w placówce i poza budynkiem Punktu Przedszkolnego.
 • Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z podstawa programową wychowania przedszkolnego.
 • Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.
 • Systematyczne pogłębianie wiedzy pedagogicznej, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
 • Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci i ich dokumentowanie.
 • Udzielanie rodzicom i opiekunom informacji o postępach ich dzieci i wspieranie ich w działalności wychowawczej.

3. Obowiązki nauczyciela

 • Prowadzenie dokumentacji punktu przedszkolnego, w tym dziennika zajęć i kart obserwacji pedagogicznych.
 • Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną  i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka.
 • Nauczyciel posiada kwalifikacje zgodne z ustawą Karty Nauczyciela.

4. W Punkcie Przedszkolnym mogą być zatrudnione dodatkowe osoby, pracownicy administracyjni, pracownicy obsługi osoby do pomocy nauczyciela.

XI. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Rodzice mają prawo do:

 • Dostęp do wszelkich informacji dot. organizacji kształcenia i wychowania ich dzieci.
 • Rzetelnej informacji o postępach  i niepowodzeniach dziecka.
 • Wsparcia ze strony nauczycieli Punktu Przedszkolnego i innych specjalistów w razie problemów wychowawczych.
 • Partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich przedstawicieli na sprawy Punktu Przedszkolnego.

2. Rodzice maja obowiązek:

 • Przestrzegania niniejszego projektu.
 • Poszanowania godności dziecka.
 • Wzmacniania wysiłków Punktu Przedszkolnego skierowanego na wszechstronny rozwój wychowanków.
 • Informowaniu w przypadku nieobecności dziecka w Punkcie Przedszkolnym, niezwłocznie zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 • Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 • Angażowania się jako partner w działania Punktu Przedszkolnego.
 • Informowania o wszelkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka.
 • Terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym.
 • Spotykania się z nauczycielem na zebraniu ogólnym bądź na spotkaniu indywidualnym.