Projekt organizacji wychowania przedszkolnego na rok 2019/2020

„Dzieci są jak kwiaty stworzone po to, żeby się rozwijać”

Andre Liege

INSPIRACJA czyli…….

 • miejsce przyjazne dziecku
 • miejsce przyjazne rodzicom
 • miejsce gdzie mieszka dziecięca aktywność i radość
 • MIEJSCE DLA TWOJEGO DZIECKA

W ramach opieki i wszechstronnego rozwoju dziecka w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym INSPIRACJA zapewniamy:

 • miłą i przyjazną atmosferę w małej grupie dzieci (do 15 osób), pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;
 • program wychowawczo – dydaktyczny dostosowany do potrzeb dziecka;
 • wsparcie aktywności poznawczej dziecka;
 • indywidualne podejście do dziecka;
 • interesujące zajęcia wspomagające rozwój, m.in. zajęcia językowe ,muzyczno-taneczne, plastyczne oraz rytmikę.;
 • różnego rodzaju atrakcje: np.: teatrzyki, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki edukacyjne;
 • wychowanie w duchu tolerancji dla samego siebie i innych ludzi;
 • opiekę nad zdrowiem dziecka poprzez wdrażanie zasad higieny oraz bezpieczeństwa;
 • opiekę logopedyczną;
 • opiekę nad dzieckiem od godziny 7 do 17;
 •  wyżywienie obejmujące trzy posiłki

W bieżącym roku szkolnym proponujemy zajęcia:

Nauka języka obcego: angielskiego i niemieckiego

Zajęcia z języka angielskiego odbywające się codziennie ,z języka niemieckiego odbywające się dwa razy w tygodniu

Naukę języka obcego prowadzi nauczyciel specjalista.
Dzieci najpierw osłuchują się z językiem obcym, podczas  pracy nauczyciela, który realizując wszelkiego rodzaju działania organizacyjne, edukacyjne i wychowawcze w języku polskim przeplata je, a po jakimś czasie zastępuje poleceniami, zwrotami oraz informacjami kierowanymi do dzieci w języku obcym.
Stosowane zwroty i określenia dotyczą najbliższego otoczenia dziecka (przedmiotów, codziennych sytuacji).
Dopiero kolejnym etapem jest zachęcanie dzieci do wypowiadania poznanego wcześniej słownictwa.
Dzieci uczą się również wierszyków, piosenek, rymowanek i wyklaskiwanek w języku obcym, a podejmowane przez nauczyciela działania nazwać można krótko – zabawą językową.

Rytmika

Zajęcia rytmiczne łączą wszystkie formy umuzykalnienia dzieci w wieku przedszkolnym tj. nauka i śpiewanie piosenek, spontaniczny ruch przy muzyce, słuchanie różnych rodzajów muzyki, grę na prostych instrumentach perkusyjnych oraz tańczenie prostych układów ruchowych.
Pozwalają na rozwój aktywności twórczej dziecka w zakresie działania inspirowanego muzyką, rozwijają wrażliwość słuchową dziecka i kształtują umiejętność właściwego odbioru muzyki.

Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej

Zajęcia te maja na celu profilaktykę wad postawy, kształtują prawidłową sylwetkę małego dziecka, wzmacniają duże grupy mięśniowe, rozwijają ogólną sprawność i koordynację ruchową, zachęcają dzieci do aktywności ruchowej.

Taniec nowoczesny

Zajęcia te kształtują u dzieci poczucie rytmu, pozwalają na systematyczne nabywanie zręczności, płynności i estetyki ruchu. Żywiołowa i nowoczesna muzyka daje dzieciom przede wszystkim możliwość spontanicznego przeżywania i przekazywania emocji związanych ze światem dźwięku i wyzwala u nich ekspresję ruchową.

Zajęcia przyrodnicze i badawcze – „Mały odkrywca”

Zajęcia te rozbudzają u dzieci ciekawość otaczającym je światem , dają możliwość indywidualnego eksperymentowania, doskonalą umiejętność uważnego obserwowania zachodzących zmian, kojarzenia oraz wyciągania wniosków płynących z obserwacji. Są doskonałym przykładem na to, że świat można poznawać w sposób ciekawy i fascynujący już od najmłodszych lat.

Twórcze zajęcia plastyczne

Zajęcia te pobudzają twórczą inwencję małego dziecka, rozbudzają jego wyobraźnię, doskonale wspomagają wszechstronny rozwój, dając mu możliwość poznania wielu ciekawych technik malarskich, właściwości profesjonalnych materiałów plastycznych oraz umiejętności ich zastosowania i łączenia.
Dzieci mają niepowtarzalną okazję do twórczej aktywności doskonaląc umiejętność posługiwania się przyborami i technikami stosowanymi przez plastyków.

Katechez

(prowadzona jest na życzenie rodziców 1 raz w tygodniu)

Podczas katechezy dzieci poznają główne prawdy wiary rzymsko-katolickiej, w sposób dostosowany do ich rozwoju i możliwości.

  Zajęcia logopedyczne (dla dzieci potrzebujących)

Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci z deficytami i zaburzeniami w zakresie mowy, po wcześniejszej indywidualnej diagnozie. Mają one na celu kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń, a także stymulowanie u dzieci opóźnionego rozwoju mowy.